12.5.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K iN izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12900052;
USES
 WinCRT;
VAR
 n,k: 1..MAXINT;
 i: 0..MAXINT;
 znak : -1..1;
 s: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 Write('k=');
 Readln(k);
 znak := 1;
 s:=0;
 i := 1;
 WHILE 0 <= n DO
  BEGIN
   s := s + znak *(i+1)/(k+i); 
   znak := -znak;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('s=', s:6:2);
END.
II Varijanta PROGRAM p12900052_2; USES WinCRT; VAR i,n,k : Integer; s,s1,s2 :Real; BEGIN Write('n='); Readln(n); Write('k='); Readln(k); s:=0; s1:=0; s2:=0; i := 0; REPEAT IF i MOD 2 <>0 THEN s1:=s1+(i+1)/(k+i) ELSE s2:=s2+(i+1)/(k+i); i := i + 1; UNTIL i > n; s := s1 - s2; WRITELN('s=',s:6:2) END.

Index