12.5.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K iN izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12900053;
USES WinCRT;
VAR
 i, n, k : Integer;
 znak : -1..1;
 s: Real;
BEGIN
 Write('n, k = ');
 Readln(n, k);
 znak := 1;
 s := 0;
 i := 0;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   s := s + znak * 2/(k + i);
   znak := -znak;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('s=', s:4:2);
END.
II Varijanta PROGRAM p12900052_2; USES WinCRT; VAR i,n,k : Integer; s,s1,s2 :Real; BEGIN Write('n='); Readln(n); Write('k='); Readln(k); s:=0; s1:=0; s2:=0; i := 0; REPEAT BEGIN IF i MOD 2 = 0 THEN s1 := s1 + 2/(k+i) ELSE s2 := s2 + 2/(k+i); i := i + 1; UNTIL i > n; s := s1 - s2; WRITELN('s=',s:6:2) END.

Index