12.5.4. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K iN izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12900054;
USES WinCRT;
VAR
 i,n: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Write('n= ');
 Readln(n);
 s := 0;
 i := 1;
 REPEAT
  s := s + i/(i + 1);
  i := i + 1;
 UNTIL i > n; 
 Writeln('s=',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index