12.5.4. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K iN izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12900055;
USES WinCRT;
VAR
 i, n: Integer;
 znak : -1..1;
 s: Real;
BEGIN
 Write('n= ');
 Readln(n);
 znak := 1;
 s := 0;
 i := 1;
 REPEAT
  s := s + znak * i/(i + 1);
  znak := -znak;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n; 
 Writeln('s=',s:4:2);
END.

Index