12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja: Pri rješavanju zadatka treba ispisati sabirak korištenjem promjenjive (u ovom slučaju i), to je i * k/SQR(2*i-1).

Listing programa:

PROGRAM p12900056;
USES WinCRT;
VAR
 i, n: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 s := 0;
 i := 1; 
 REPEAT
  s := s + 1/(2*i);
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('s=',s:6:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index