12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati

Opis rješenja: Sa REPEAT/UNTIL petljom se dobijaju prirodni brojevi 1-k. IF i MOD 2 <> 0 THEN se koristi iz izdvajanje neparnih.

Listing programa:

PROGRAM p12900059;
USES WinCRT;
VAR
 i, k : Integer;
 s: Real;
BEGIN
 WRITE ('Do broja ');
 READLN ( k );
 s := 0; { pocetna vrijednost sume }
 
 i := 1; { pocetna vrijednost kontrolne promjenljive i }
 REPEAT { pocetak petlje - ponavljaj }
  IF i MOD 2 <> 0 THEN { ako je i djeljivo sa 2 tada }
   s:= s+ SQR(i); { formirati novu sumu }
  i := i + 1; { uvecaj vrijednost kontrolne promjenljive i }
 UNTIL i > k; { dok je kontrolna promjenljiva i <= k idi na pocetak petlje }
 
 WRITELN('Suma kvadrata brojeva je ',s:4:2 );
END.

Ispis na ekranu:

Index