12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N.
S = 2! + 4! + 6! + … + N!

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel a sabira samo za djeljive sa 2 (i MOD 2 = 0) izrazom s := s + p.

Listing programa:

PROGRAM p12900062;
USES WinCRT;
VAR
 i, n: Integer;
 s, p: Real;
BEGIN
 Write('Do kog broja ');
 Readln(n);
 s := 0;
 p := 1;
 i := 1;
 REPEAT
  p := p * i;
  IF i MOD 2 = 0 THEN 
   s := s + p;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('Suma je ',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index