12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12910363;
USES
 WinCRT;
VAR
 i,n,k: Integer;
 s,p: Real;
 znak : -1..1;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 Write('k=');
 Readln(k);
 znak := 1;
 p:=1;
 s := 0;
 i := 1;
 REPEAT
   p := p *i;
   IF i mod 2=0 THEN 
    BEGIN
     p := p * k;
     s := s + znak * p;
     znak := -znak;
    END;
  i := i + 1;
 UNTIL i > 2*n;
 Writeln('s=',s:4:0);
END.

Index