DIV - Cjelobrojno dijeljenje.

Cjelobrojno dijeljenje sa 10 izdvaja prvu cifru dvocifrenog broja. Cjelobrojno dijeljenje trocifrenog broja sa 100 izdvaja prvu cifru trocifrenog broja.

Privjeriti dijeljenje sa 10 u intervalu od 10 do 100 (sa korakom od 10).

Listing programa:

PROGRAM DIV1;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Dijeljenje sa 10 interval 10-100');
 i := 10;
 WHILE i <= 100 DO
  BEGIN
   WRITELN(i, ' DIV 10 = ' ,i DIV 10);
   i := i + 10;     
  END;
END.

Izvođenje programa:

 

Primjer2

Privjeriti dijeljenje sa 100 od 123 do 1023 sa korakom 100.

Listing programa:

PROGRAM DIV2;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Dijeljenje sa 10 interval 123-1023');
 i := 123;
 WHILE i <= 1100 DO
  BEGIN
   WRITELN(i, ' DIV 100 = ' ,i DIV 100);
   i := i + 100;     
  END;
END.

Izvođenje programa:

Index