ORD - Vraĉa redni broj tipa.
Sintaksa: FUNCTION ORD(vrijednost:<RedniTip>):<LONGINTEGER>;

Tabela d.18. ODD - funkcija

Listing programa

Opis

PROGRAM RedniBroj;

Naslov

VAR

 

  i:(crn, plav, siv);

Redni tip

BEGIN

 

  FOR i :=crn TO siv DO

 

    WRITELN('Redni broj',ORD('i'));

 

END.

Kraj programa

Ispis na ekran poslije izvo|enja programa:
Redni broj 0
Redni broj 1
Redni broj 2

N a p o m e n a:
Za ASCII vrijednosti funkcija ORD je inverzna od funkcije CHR. Naredba CHR daje ASCII kod za upisanu vrijednost, dok ORD od ASCII koda daje vrijednosti.  (ORD('A')=65, CHR(65)=A)

Listing programa:

PROGRAM pORD;
USES
  WinCrt;
VAR
  i:(crn, plav, siv); 
BEGIN
  FOR i :=crn TO siv DO
    WRITELN('Redni broj',ORD('i'));
END.

Index