14.21. Izračunati sumu parnih dvocifrene brojeva (djeljivih sa 2).

Opis rješenja: Koristi se IF naredba. Provjera djeljivosti se izvodi po principu da li je ostatak dijeljenja sa 2 jednak nuli (naredba MOD). Za slučajeve kad je ostatak dijeljenja sa 2 jednak 0 izračunava se kumulativna suma s:=s+i.
Primjeri parnosti:
0 MOD 2 = 0
1 MOD 2 = 1
2 MOD 2 = 0
3 MOD 2 = 1
4 MOD 2 = 0

Listing programa:

PROGRAM p14112011;
USES
  WinCrt;
VAR
  i, s : INTEGER;
BEGIN
  s := 0;
  FOR i := 10 TO 99 DO
    IF i MOD 2 = 0 THEN
      s := s + i;	
  WRITELN('suma parnih = ', s);
END.

Izvođenje programa:

Daljnji rad:

Index