14.22. Izračunati sumu neparnih dvocifrene brojeva (nisu djeljivih sa 2).

Opis rješenja: Provjera djeljivosti se izvodi po principu da li je ostatak dijeljenja sa 2 jednak 1. Za provjeru ostatka koristi se naredba MOD. Za slučajeve kad je ostatak dijeljenja sa 2 raličit od 0 izračunava se kumulativna suma s:=s+i. Primjeri parnosti:
0 MOD 2 = 0
1 MOD 2 = 1
2 MOD 2 = 0
3 MOD 2 = 1
4 MOD 2 = 0

Listing programa:

PROGRAM dvoc14_22;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, s : INTEGER;
BEGIN
 s := 0;
 FOR i := 10 TO 99 DO
  IF i MOD 2 <> 0 THEN
   s := s + i;	
 WRITELN('suma neparnih = ', s);
END.
   

Izvođenje programa:

Daljnji rad:

Index