14.25. Izračunati sumu dvocifrene brojeva kod kojih je pri djeljenju sa 3 ostatak 1.

Opis rješenja: Provjera ostatka djeljivisti sa 3 se izvodi sa naredbom MOD. Ako je ostatak dijeljenja sa 3 jednak 1 izračunava se kumulativna suma s:=s+i. Primjeri ostatka dijeljenja sa 3:
0 MOD 3 = 0
1 MOD 3 = 1
2 MOD 3 = 2
3 MOD 3 = 0
4 MOD 3 = 1
5 MOD 3 = 2
6 MOD 3 = 0

Listing programa:

PROGRAM dvoc14_25;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, s : INTEGER;
BEGIN
 s := 0;
 FOR i := 10 TO 99 DO
  IF i MOD 3 = 1 THEN
   s := s + i;	
 WRITELN('suma /pri djeljenju sa 3 ostatak 1/ = ', s); 
END.

Izvođenje programa:

Daljnji rad:
14.26. Izračunati sumu dvocifrene brojeva kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 1.

Index