14.2.. Izračunati sumu dvocifrenih brojeva kod kojih je suma cifara manja od 7.

Opis rješenja: Izdvajanje cifara se izvodi a := i DIV 10; b := i MOD 10; Provjera sume cifara se izvodi sa IF (a + b) < 7 THEN. Suma se izračunava sa s:=s+i.

Listing programa:

PROGRAM p14212014;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, a, b, s : INTEGER;
BEGIN
 s := 0;
 FOR i := 10 TO 99 DO
  BEGIN
   a := i DIV 10;
   b := i MOD 10;
   IF (a + b) < 7 THEN
    s := s + i;
  END;
 WRITELN('suma dvocifrenih (suma cifara <7) = ', s);
END.

Izvođenje programa:

Daljnji rad: Izračunati sumu dvocifrenih brojeva kod kojih je suma cifara veća od 7.

Index