14.3.. Izračunati proizvod dvocifrenih brojeva kod kojih je suma cifara veća od 7.

Listing programa:

PROGRAM p14313014;
USES
 WinCrt;
VAR
  i,j,d: integer;
  p:longint;
begin
 p:=1;
  for i:=10 to 99 do
  begin
    j:=i mod 10;
    d:=i div 10;
    if j+d > 7 then
      p:=p*i;
  end;
  writeln('proizvod je ',p:2);
end.

Ispis na ekranu:

Index