14.3.. Izračunati proizvod dvocifrene brojeve kod kojih je pri djeljenju sa 3 ostatak 1.

Listing programa:

PROGRAM p14313008;
USES
 WinCrt;
VAR
  i: integer;
  p:longint;
begin
p:=1;
  for i:=10 to 99 do
  begin
    if i mod 3=1 then
      p:=p*i;
  end;
  writeln('proizvod dvocifrenih brojeva kod kojih je pri djeljenju sa 3 ostatak 1 je ',p);
end.

Ispis na ekranu:

Index