14.3.. Prebrojati dvocifrene brojeve koji nisu djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p14314019;
USES
  WinCrt;
VAR
  i, br : INTEGER;
BEGIN
 FOR I:=10 TO 99 DO
  IF I MOD 3<>0 THEN
   BR:=BR+1;
WRITELN('broj dvocifrenih brojeva koji nisu djeljivi sa 3 je ',BR);
END.

Ispis na ekranu:

Index