14.3.. Napisati program koji ispisuje proizvode dva uzastopna prirodna broja od 20 do 40.

Opis rješenja: FOR petlja je u intervalu 20 do 39 (jer za 39 i+1 je 40). Suma se izračuanva izrazom s:= s + i;

Listing programa:

PROGRAM p14314032;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, s : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ispis proizvoda dva izastopna broja 20-40');
 FOR i := 20 TO 39 DO
  BEGIN
   s := s + i;
   WRITELN(i:3, ' * ', i+1:3, ' = ', i * s: 5);
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index