14.4.. Napisati program za ispis cifara tako da se prva mijenja u intervalu od 1 do 3 a druga od 0 do 4, a treća od 0 do 5.

Listing programa:

program p14411002;
uses wincrt;
var
i, j, k : integer;
begin
for i := 1 to 3 do
for j := 0 to 4 do
for k := 0 to 5 do
  writeln('trocifreni broj ', i,j,k);
end.

Ispis na ekranu:

Index