144.. Ispisati trocifrene brojeve sa istim ciframa (koristi jednu petlju).

Opis rješenja: Izdvajanje cifara trocifrenog broja se izvodi naredbama:

  a := n DIV 100;
  b := (n - a*100) DIV 10;
  c := n MOD 10;

Provjera da li su cifre iste se izvodi sa IF a=b AND a=c THEN.

Listing programa:

PROGRAM p14511003;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, n : INTEGER;
BEGIN
 FOR n := 100 TO 999 DO
  BEGIN
   a := n DIV 100;
   b := (n - a*100) DIV 10;
   c := n MOD 10;
    IF a=b AND a=c THEN
     WRITELN(' trocifreni broj sa istim ciframa ', n);
  END;
END.

Index