14.. Ispisati sve trocifrene brojeve čija je suma cifara manja od 7 (koristi jednu petlju).

Opis rješenja: Prvo izvodi izdvajanje cifara pa provjera sume cifara sa logičkim izrazom IF (a + b + c) > 7 THEN. Primjer brojeva: 100, 101, 102, ..., 105, 110, ,112, 113, 114, ..., 120,..., 123, ...

Listing programa:

PROGRAM p(koristi jednu petlju).;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, n : INTEGER;
BEGIN
 FOR n := 100 TO 999 DO
  BEGIN
   a := n DIV 100;
   b := (n - a*100) DIV 10;
   c := n MOD 10;
    IF (a + b + c) > 7 THEN
     WRITELN('suma cifra > 6', n);
  END;
END.

Index