14.. Ispisati trocifrene brojeve djeljive sa 2 (koristi jednu petlju).

Opis rješenja:Zadatak je riješen korištenjem jedne FOR petlje (vrijednosti od 100 do 999). Provjera da li je trocifreni broj djeljiv sa 2 tj. da li je ostatak dijeljenja sa 2 jednak nuli se izvodi u unutrašnjoj petlji logičkim izrazom IF i MOD 2 = 0 THEN.

Listing programa:

PROGRAM p14511010;
USES
  WinCrt;
VAR
  a, b, c, i : INTEGER;
BEGIN
  FOR n := 100 TO 999 DO
    IF i MOD 2 = 0 THEN
      WRITELN('Paran trocifren broj', i);
END.

Index