14.. Ispisati trocifrene brojeve koji nisu djeljivi sa 3 (jedna petlja).

Opis rješenja: Zadatak je riješen korištenjem jedne FOR petlje (vrijednosti od 100 do 999). Provjera da li je trocifreni broj nije djeljiv sa 3 tj. da li je ostatak dijeljenja sa 3 različit od nule se izvodi logičkim izrazom IF n MOD 3 <> 0 THEN.

Listing programa:

PROGRAM p14511013;
USES
  WinCrt;
VAR
  n: INTEGER;
BEGIN
  FOR n := 100 TO 999 DO
    IF n MOD 3 <> 0 THEN
      WRITELN('trocifreni broj ', n);
END.

Index