14.. Ispisati trocifrene brojeve kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 2 (jedna petlja).

Opis rješenja: Zadatak je riješen korištenjem jedne FOR petlje. Provjera da li je ostatak dijeljenja trocifrenog broja sa 3 nije 2 se izvodi logičkim izrazom IF n MOD 3 <>2 THEN.

Listing programa:

PROGRAM p14511017;
USES
  WinCrt;
VAR
  n: INTEGER;
BEGIN
  FOR n := 100 TO 999 DO
    IF n MOD 3 <> 2 THEN
      WRITELN('trocifreni broj ', n);
END.

Index