14.5.. Ispisati trocifrene brojeve čija je suma prve dvije cifre djeljiva sa 3 (jedna petlja).

Opis rješenja: Provjera da li je suma prve dvije cifre djeljiva sa 3 se izvodi logičkim izrazom IF (a + b) MOD 3 = 0 THEN.

Listing programa:

PROGRAM p14511022;
USES
  WinCrt;
VAR
  a, b, c, i : INTEGER;
BEGIN
  WRITELN('suma prve dvije cifre djeljiva sa 3');
FOR i := 100 TO 999 DO BEGIN a := i DIV 100; b := (i - a*100) DIV 10; c := i MOD 10; IF (a + b) MOD 3 = 0 THEN WRITELN(i); END; END.

Index