14.6.. Suma trocifrenih brojeva.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume je s:=0; a kumulativna suma se izračunava sa s :=s+i;

Listing programa:

PROGRAM p14612001;
USES
  WinCrt;
VAR
  i : INTEGER;
  s : Real;
BEGIN
  WRITELN('Suma trocifrenih brojeva');
  s:=0;
  FOR i := 100 TO 999 DO
    s :=s+i;
  WRITELN('suma ', s );
END.

Izvođenje programa:

Index