14.6.. Suma trocifrenih brojeva djeljivih sa 3.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume je s:=0; a kumulativna suma se izračunava sa s :=s+i; . Provjera djeljivosti se izvodi naredbom MOD tj. IF i MOD 3 = 0 THEN;. Ako je ostatak dijeljenja sa 3 jednak 0 to znači da je troicifreni broj djeljiv sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p14612012;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
 s : Real;
BEGIN
 WRITELN('Suma trocifrenih brojeva djeljivih sa 3');
 s:=0;
 FOR i := 100 TO 999 DO
  IF i MOD 3 = 0 THEN;
   s := s + i;
 WRITELN('suma ', s );
END.

Izvođenje programa:

Index