14.6.. Suma trocifrenih brojeva čija je prva cifra djeljiva sa 3 a druga cifra djeljiva sa 4.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume je s:=0; a kumulativna suma se izračunava sa s :=s+i; . Provjera djeljivosti se izvodi naredbom MOD tj. IF i MOD 3 = 0 THEN;. Ako je ostatak dijeljenja sa 3 jednak 0 to znači da je troicifreni broj djeljiv sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p14612020;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, i : INTEGER;
 s : Real;
BEGIN
 WRITELN('Suma trocifrenih brojeva prva cifra djeljiva sa 3 a druga cifra djeljiva sa 4');
 s:=0;
 FOR i := 100 TO 999 DO
  BEGIN
   a := i DIV 100;
   b := (i - a*100) DIV 10;
   c := i MOD 10;
    IF (a MOD 3 = 0) AND (b MOD 4 = 0) THEN
     s := s + i;
  END;
 WRITELN('suma ', s );
END.

Izvođenje programa:

Index