14.6.39. Napisati program koji izračunava sumu recipročnih vrijednosti trocifrenih brojeva.

Listing programa:

PROGRAM p14612039;
USES
  WinCrt;
VAR
  i : INTEGER;
  s : REAL;
BEGIN
  WRITELN('Suma reciprocnih vrijednosti trocifrenih brojeva');
  s := 0;
  FOR i := 100 TO 999 DO
    s := s + 1/i;
  WRITELN('Suma je', s);
END.

Izvođenje programa:

Index