14.6.. Proizvod trocifrenih brojeva.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume je p: = 1; a kumulativna suma se izračunava sa p := p * i;

Listing programa:

PROGRAM p14613001;
USES
  WinCrt;
VAR
  i : INTEGER;
  p : Real;
BEGIN
  WRITELN('Proizvod trocifrenih brojeva');
  p := 1;
  FOR i := 100 TO 999 DO
    p := p * i;
  WRITELN('Proizvod ', p );
END.

Izvođenje programa:

Index