14.6. Proizvod trocifrenih brojeva sa zadnjom cifrom 3.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume je p: = 1; a kumulativna suma se izračunava sa p := p * i; . Provjera djeljivosti se izvodi naredbom MOD tj. IF i MOD 10 = 3 THEN;. Ako je ostatak dijeljenja sa 10 jednak 3 to znači da je zadnja cifra 3.

Listing programa:

PROGRAM p14613002;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
 p : Real;
BEGIN
 WRITELN('Proizvod trocifrenih brojeva sa zadnjom cifrom 3');
 p := 1;
 FOR i := 100 TO 999 DO
  IF i MOD 10 = 3 THEN; 
   p := p * i;
 WRITELN('Proizvod ', p );
END.
   

Izvođenje programa:

Index