14.6.. Proizvod trocifrenih brojeva djeljivih sa 3.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume je p: = 1; a kumulativna suma se izračunava sa p := p * i; . Provjera djeljivosti se izvodi naredbom MOD tj. IF i MOD 3 = 0 THEN;. Ako je ostatak dijeljenja sa 3 jednak 0 to znači da je troicifreni broj djeljiv sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p14613012;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
 p : Real;
BEGIN
 WRITELN('Proizvod trocifrenih brojeva djeljivih sa 3');
 p := 1;
 FOR i := 100 TO 999 DO
  IF i MOD 3 = 0 THEN; 
   p := p * i;
 WRITELN('Proizvod ', p );
END.
   

Izvođenje programa:

Index