14.6.. Proizvod trocifrenih brojeva čija je suma prve dvije cifre djeljiva sa 3.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume je p := 1; a kumulativna suma se izračunava sa p := p * i; . Provjera djeljivosti se izvodi naredbom MOD tj. IF (a + b) MOD 3 = 0 THEN;. Ako je ostatak dijeljenja sa 3 jednak 0 to znači da je suma prve dvije cifre djeljiva sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p14613022;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, i : INTEGER;
 p : Real;
BEGIN
 WRITELN('Proizvod trocifrenih brojeva suma prve dvije cifre djeljiva sa 3');
 p := 1;
 FOR i := 100 TO 999 DO
  BEGIN
   a := i DIV 100;
   b := (i - a*100) DIV 10;
   c := i MOD 10;
    IF (a + b) MOD 3 = 0 THEN 
     p := p * i;
  END;
 WRITELN('Proizvod ', p );
END.

Izvođenje programa:

Index