14.6.. Broj trocifrenih brojeva sa zadnjom cifrom 3.

Opis rješenja: Početna vrijednost brojača je br:=0; a izraz za kumulativni brojač je br := br + 1;. Provjera djeljivosti se izvodi naredbom MOD tj. IF i MOD 3 = 0 THEN;. Ako je ostatak dijeljenja sa 3 jednak 0 to znači da je troicifreni broj djeljiv sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p14614012;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, br : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Broj trocifrenih brojeva sa zadnjom cifrom 3');
 br:=0;
 FOR i := 100 TO 999 DO
  IF i MOD 3 = 0 THEN;
   br := br + 1;
 WRITELN('broj ', br);
END.

Index