14.6.. Broj trocifrenih brojeva čija je prva cifra djeljiva sa 3 a druga cifra djeljiva sa 4.

Opis rješenja: Početna vrijednost brojača je br:=0; a izraz za kumulativni brojač je br := br + 1;. Provjera djeljivosti se izvodi naredbom MOD tj. IF i MOD 10 = 3 THEN;. Ako je ostatak dijeljenja sa 10 jednak 3 to znači da je zadnja cifra 3.

Listing programa:

PROGRAM p14614020;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, i, br : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Broj trocifrenih brojeva prva cifra djeljiva sa 3 a druga cifra djeljiva sa 4');
 br:=0;
 FOR i := 100 TO 999 DO
  BEGIN
   a := i DIV 100;
   b := (i - a*100) DIV 10;
   c := i MOD 10;
    IF (a MOD 3 = 0) AND (b MOD 4 = 0) THEN
 	 br := br + 1;
  END;
 WRITELN('broj ', br);
END.

Index