14.6.. Broj trocifrenih brojeva čija je suma prve dvije cifre parna.

Opis rješenja: Početna vrijednost brojača je br := 0; a izraz za kumulativni brojač je br := br + 1;. Provjera djeljivosti se izvodi naredbom MOD tj. IF (a + b) MOD 2 = 0 THEN;. Ako je ostatak dijeljenja sa 2 jednak 0 to znači da je suma prve dvije cifre parna.

Listing programa:

PROGRAM p14614021;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, i, br : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Broj trocifrenih brojeva suma prve dvije cifre parna');
 br:=0;
 FOR i := 100 TO 999 DO
  BEGIN
   a := i DIV 100;
   b := (i - a*100) DIV 10;
   c := i MOD 10;
    IF (a + b) MOD 2 = 0 THEN 
     br := br + 1;
  END;
 WRITELN('broj ', br);
END.

Index