14.6.. Aritmetička sredina trocifrenih brojeva sa zadnjom cifrom 3.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume je s:=0; a brojča br:=0. Kumulativna suma se izračunava sa s :=s + i; a kumulativni brojač se izračunava sa br := br + 1;. Aritmetička sredina se izračunava na kraju kao as := s/br; Provjera djeljivosti se izvodi naredbom MOD tj. IF i MOD 3 = 0 THEN;. Ako je ostatak dijeljenja sa 3 jednak 0 to znači da je troicifreni broj djeljiv sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p14615012;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, br : INTEGER;
 s, as : Real;
BEGIN
 WRITELN('Aritmeticka sredina trocifrenih brojeva sa zadnjom cifrom 3');
 br:=0;
 s:=0;
 FOR i := 100 TO 999 DO
  IF i MOD 3 = 0 THEN;
   BEGIN
    s :=s + i;
    br := br + 1;
   END;
 as := s/br;
 WRITELN('Aritmeticka sredina ', as);
END.

Izvođenje programa:

Index