14.6.. Aritmetička sredina trocifrenih brojeva čija je prva cifra djeljiva sa 3 a druga cifra djeljiva sa 4.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume je s:=0; a brojča br:=0. Kumulativna suma se izračunava sa s :=s + i; a kumulativni brojač se izračunava sa br := br + 1;. Aritmetička sredina se izračunava na kraju kao as := s/br; Provjera djeljivosti se izvodi naredbom MOD tj. IF i MOD 10 = 3 THEN;. Ako je ostatak dijeljenja sa 10 jednak 3 to znači da je zadnja cifra 3.

Listing programa:

PROGRAM p14615020;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, i, br : INTEGER;
 s, as : Real;
BEGIN
 WRITELN('Aritmeticka sredina trocifrenih brojeva prva cifra djeljiva sa 3 a druga cifra djeljiva sa 4');
 br:=0;
 s:=0;
 FOR i := 100 TO 999 DO
  BEGIN
   a := i DIV 100;
   b := (i - a*100) DIV 10;
   c := i MOD 10;
    IF (a MOD 3 = 0) AND (b MOD 4 = 0) THEN
     BEGIN
      s :=s + i;
      br := br + 1;
     END;
  END;
 as := s/br;
 WRITELN('Aritmeticka sredina ', as);
END.

Izvođenje programa:

Index