Kombinovani zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Pascal
Riješenja: algoritmi, programski jezici BASIC, C++, Java i C

1 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
2 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
3 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
4 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
5 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
6 Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat Ispisati na ekran. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
8 Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat Ispisati na ekran. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
9 Učitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i Ispisati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i Ispisati ga. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
10 Učitati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
11 Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
12 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: pravougli, ostrougli ili tupougli? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
13 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
14 Učitati 2 razlicita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
15 Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
16 Izračunati sumu svih dvocifrenih prirodnih bojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
17 Izračunati proizvod svih jednocifrenih brojeva i od njega oduzeti sumu svih trocifrenih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
18 Izračunati proizvod svih dvocifrenih parnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
19 Izračunati sumu svih trocifrenih neparnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
20 Učitati 2 cijela broja i Ispisati sumu svih parnih brojeva između njih. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
21 Učitati 2 cijela broja i Ispisati sumu svih brojeva između njih koji su djeljivi sa 5. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
22 Ispisati najmanji 6-cifreni broj koji je djeljiv sa 3 a nije djeljiv sa 5. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
23 Ispisati najveći 7-cifreni broj koji nije djeljiv sa 3 a djeljiv sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
24 Učitati proizvoljan prirodan broj i ispitati da li je to prost broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
25 Ispisati sve proste brojeve manje od 1000. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
26 Ispisati sve 4-cifrene proste brojeve. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
26_1 Ispisati broj 4-cifrenih prostih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
27 Naći i ispisati najmanji 10-cifreni prost broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
28_02 Ispisati najveći dvocifreni prost broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
28_04 Ispisati najveći četverocifreni prost broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
28 Naći i ispisati najveći 10-cifreni prost broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
29 Učitavati brojeve i ispitivati da li su prosti pa takve sabirati dok ne unesemo 5 prostih brojeva. Ispisati zbir. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
30 Učitati neki 3 cifreni broj pa odrediti i Ispisati njemu najbliži prost broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
30_5 Učitati neki 5 cifreni broj pa odrediti i Ispisati njemu najbliži prost broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
31 Učitavati brojeve i ispitivati da li su prosti pa takve množiti dok ne unesemo 3 prosta broja. Ispisati proizvod. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32 Generisati 5 slučajnih 3-cifrenih brojeva i ispisati najmanji neparan od njih ako ga ima ili reći da ga nema. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_2 Generisati 7 slučajnih 2-cifrenih brojeva i ispisati najmanji neparan od njih ako ga ima ili reći da ga nema. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_4 Generisati 9 slučajnih 5-cifrenih brojeva i ispisati najmanji neparan od njih ako ga ima ili reći da ga nema. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
33 Generisati 10 slučajnih 2-cifrenih brojeva i ispisati najveći paran od njih ako ga ima. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
33_3 Generisati 6 slučajnih 3-cifrenih brojeva i ispisati najveći paran od njih ako ga ima. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
34 Napraviti niz od 10 slučajnih prirodnih brojeva manjih od 100. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najbliži aritmetičkoj sredini. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
34_2 Napraviti niz od 10 slučajnih prirodnih brojeva manjih od 500. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najbliži aritmetičkoj sredini. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
34_4 Napraviti niz od 10 slučajnih trocifrenih brojeva. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najbliži aritmetičkoj sredini. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
35 Napraviti niz od 10 slučajnih cijelih brojeva manjih od 100. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najdalji od aritmetičke sredine. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
35_2 Napraviti niz od 10 slučajnih cijelih brojeva manjih od 600. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najdalji od aritmetičke sredine. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
35_4 Napraviti niz od 10 slučajnih trocifrenih brojeva. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najdalji od aritmetičke sredine. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
36 Učitati 2 cijela broja. Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva između njih. Učitati treći broj i odrediti koji je član niza najbliži tom broju. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
37 Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva. Sortirati ih i odrediti koja su 2 broja najbliža. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
38 Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva. Odrediti i ispisati aritmetičku sredinu parnih i aritmetičku sredinu neparnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
39 Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih sve dok im je suma manja ili jednaka 1000. Sabirati samo one koji su parni ili završavaju na 5. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
40 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati najmanji paran > 200 od njih ili reći da ga nema. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
41 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati najveći neparan < 100 od njih ili reći da ga nema. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
42 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati aritmetičku sredinu parnih i aritmetičku sredinu neparnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
43 Učitavati prirodne brojeve sve dok je suma parnih manja od 100 i suma neparnih manja od 100. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
44 Učitavati prirodne brojeve sve dok je proizvod parnih < 1 000 000 000 i proizvod neparnih < 1 000 000 000. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
45 Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih ako su parni sve dok ne unesemo broj djeljiv sa 3 ili sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
46 Učitavati prirodne brojeve i sabirati svaki drugi uneseni broj sve dok suma ne postane veća od 100. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
47 Učitavati prirodne brojeve i množiti one čiji je korijen cijeli broj sve dok proizvod ne postane veći od 1000. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
48 Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih ako su višecifreni parni a množiti ih ako su jednocifreni neparni sve dok je proizvod veći od sume. Ispisati proizvod i sumu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
49 Učitavati prirodne brojeve sve dok suma tih brojeva ne postane djeljiva sa 2 i sa 5. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
50 Učitavati realne brojeve sve dok razlika najmanjeg i najvećeg ne pređe 100. Ispisati najmanji i najveći broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
51 Učitavati prirodne brojeve sve dok suma parnih ne postane veća od proizvoda neparnih ili dok ne unesemo 10 brojeva. Sortirati parne u rastućem a neparne u opadajućem redoslijedu. Ispisati proizvod , sumu. i sortirane nizove. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
52 Učitavati prirodne brojeve <100 sve dok suma dvocifrenih ne postane veća od proizvoda jednocifrenih ili dok ne unesemo 10 brojeva. Sortirati jednocifrene u rastućem a dvocifrene u opadajućem redoslijedu. Ispisati proizvod, sumu. i sortirane nizove. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
53 Učitavati realne brojeve sve dok im aritmetička sredina ne pređe vrijednost 10 ili dok ne popunimo niz od 10 brojeva. Ispisati sve brojeve u rastućem redoslijedu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
54 Učitavati realne brojeve sve dok ne unesemo broj 0 ili dok ne popunimo niz od 10 brojeva. Ispisati sve brojeve manje od aritmetičke sredine u rastućem redoslijedu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
55 Učitavati realne brojeve sve dok im aritmetička sredina ne postane negativna ili dok ne popunimo niz od 15 brojeva. Ispisati sve brojeve koji su veći od aritmetičke sredine u opadajućem redoslijedu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
56 Dat je niz od 10 realnih brojeva. Naći broj najbliži nuli i broj najdalji od nule. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
57 Učitati niz od 10 prirodnih brojeva pomoću tekstualne datoteke. U prvi red izlazne datoteke izdvojiti jednocifrene brojeve, u 2.red izlazne datoteke izdvojiti dvocifrene brojeve, u 3. red. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
58 Naći sumu elemenata glavne dijagonale i sumu elemenata sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva i ispisati veću od njih. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
59 Naći sumu elemenata iznad glavne dijagonale i sumu elemenata ispod glavne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva i ispisati veću od njih. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
60 Naći sumu elemenata ispod glavne dijagonale i proizvod parnih elemenata iznad sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 4x4 cijelih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
61 Naći sumu parnih elemenata iznad glavne dijagonale i sumu neparnih elemenata ispod sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
62 Naći najmanji parni elemenat ispod sporedne dijagonale. Ispisati taj broj i njegovu poziciju (red, kolona) u matrici 6x6 cijelih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
63 Naći najveći elemenat po apsolutnoj vrijednosti iznad glavne dijagonale. Ispisati taj broj i njegovu poziciju (red, kolona) u matrici 7x7 cijelih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
64 Naći sumu prostih brojeva ispod glavne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
65 Naći sumu parnih brojeva koji se ne nalaze ni na glavnoj ni na sporednoj dijagonali 2-dimenzionalnog niza 6x6 cijelih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
66 Naći najmanji i najveći broj ispod sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 7x7 cijelih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
67 Pomnožiti matricu dimenzija 4x6 sa matricom dimenzija 6x3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
68 Učitati niz od 10 cijelih brojeva pomoću datoteke. Sabrati sve brojeve bez ponavljanja i spremiti brojeve bez ponavljanja i sumu u drugu datoteku. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
69 Učitati matricu 5x4 pomoću datoteke. Ispisati red (kolonu) sa najvećom sumom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
70 Rečenicu iz ulazne datoteke napisati bez samoglasnika u izlaznu datoteku. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
71 Učitati rečenicu iz datoteke pa ispisati na ekran koliko ima samoglasnika a koliko suglasnika. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
72 Učitati riječ pa ispitati da li je palindrom (čita se isto i sa lijeve i sa desne strane). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
73 Učitati rečenicu pa je rastaviti tako da svaka riječ ide u novi red. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
74 Učitati rečenicu pa ispisati najdužu riječ koja se pojavljuje u rečenici. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75 Rečenicu iz ulazne datoteke napisati obrnuto u izlaznu datoteku. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
76 Učitati prirodan broj n pa pomoću funkcije izračunati sumu prvih n prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
77 Učitati prirodan broj n pa pomoću funkcije izračunati proizvod prvih n prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
78 Učitati prirodan broj n pa pomoću 2 funkcije izračunati sumu parnih brojeva i proizvod neparnih brojeva manjih od n. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
79 Učitati dva prirodna broja pa pomoću funkcije izračunati aritmetičku sredinu brojeva između njih. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
80 Učitati tri prirodna broja pa pomoću funkcije naći najmanji od njih. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
81 Izračunati faktorijel broja n rekurzivnom f-jom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
82 Riješiti rekurzijom da li je broj n prost ili složen. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
83 Naći n-ti član Fibonačijevog niza rekurzivnom f-jom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
84 Izračunati pow(a,n) pomoću rekurzivne f-je. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
85 Pretvoriti dekadni broj a u binarni rekurzivnom f-jom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
86 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva manjih i jednakih od n rekurzivnom f-jom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
87 Izračunati sumu prvih n neparnih prirodnih brojeva rekurzivnom f-jom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
88 Izračunati proizvod cifara broja n rekurzivnom f-jom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
89 U prvom redu nacrtati 4x10 koncentričnih kružnica u drugom redu nacrtati 4x10 koncentričnih kvadrata, Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
90 Nacrtati vertikalno 3x9 koncentričnih kružnica nacrtati horizontalno 3x9 koncentričnih kvadrata. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
91 Gornja kruznica se krece s lijeve strane ekrana do desne strane ekrana pa se vraca ulijevo donja kruznica se krece s desne strane ekrana do lijeve strane ekrana pa se vraca udesno. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
92 Jedna kruznica kreće iz gornjeg lijevog ugla i krece se dijagonalno tj. dole desno pa se vraća druga kruznica kreće iz gornjeg desnog ugla i krece se dijagonalno tj. dole lijevo pa se vraća. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
93 Kružnice u 1. redu idu od sredine ekrana prema rubovima pa se sudaraju i vraćaju prema sredini ekrana kruznice u 2. redu idu od ruba ekrana prema sredini pa se sudaraju i vraćaju prema rubovima ekrana. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
94 Kružnice u 1. koloni idu od sredine ekrana prema rubovima pa se sudaraju i vraćaju prema sredini ekrana kruznice u 2. koloni idu od ruba ekrana prema sredini pa se sudaraju i vraćaju prema rubovima ekrana. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
95 Jedna kruznica se kreće po većem pravougaoniku u smjeru kazaljke na satu a druga kruznica se kreće po manjem pravougaoniku u suprotnom smjeru. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
96 Pomjerati kružnicu unutar granica velikog pravougaonika strelicama na tastaturi. Za kraj pritisnuti slovo m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
97 Pomjerati kružnicu unutar granica veće kružnice strelicama na tastaturi. Za kraj pritisnuti slovo m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
98 Pomjerati kružnicu izvan granica velikog pravougaonika strelicama na tastaturi. Za kraj pritisnuti slovo m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
99 Kretanje nebeskih tijela: Merkur, Venera, Zemlja, Mjesec. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
100 20 loptica ispaljuje se horizontalno jedna za drugom. Putanja i domet loptice zavise od početne visine i brzine koje se računaju f-jom za slučajne brojeve. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  Generisati brojeve  
101 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
102 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
103 Generisati 2 različita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
105_1 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, akoje je prvi veći od drugog, inače izračunati proizvod i količnik. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
105_3 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu većih od 55. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
105_4 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu parnih i sumu neparnih. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
105_9 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu parnih i sumu neparnih. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
110 Generisati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
111 Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
112 Generisati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
113 Generisati 2 različita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
114 Generisati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
115 Generisati četverocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te četiri cifre. Npr. 8064 ==> 8640. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index