abc PASCAL - Test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz (4*3-2) MOD 3*3-5 , izaberi tačan rezultat:
-6
-2
4
0