abc PASCAL - Test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz 16 MOD (3*5) , izaberi tačan rezultat:
1
3
-1
2