4. Uporedan ispis zadataka sa 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja)

4.5. Ispis vrijednosti i na ekran

4.5.1. Ispisati prvih 5 prirodnih brojeva

Opis programa: FOR petlja u sebi ima automatizam napredovanja kroz petlju, dok WHILE i REPEAT petlja moraju imati naredbu za napredovanje kroz petlju (npr. za napredovanje 1 na više i := i + 1; )

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

Opisi

 

i := 1;

i := 1;

Početni uslovi

FOR i := 1 TO 5 DO

WHILE i <= 5 DO

REPEAT

Početak petlje

  BEGIN

  BEGIN

 

 

    Writeln(’i ’,i);

    Writeln(’i ’,i);

  Writeln(’i ’,i);

Ispis na ekran

 

    i := i + 1;

  i := i + 1;

Napredovanje kroz petlju

  END;

  END;

UNTIL  i > 5

Kraj petlje

N a p o m e n a:  
    plavo          varijable, 
   crveno        novo u odnosu na prethodni program,
   smeđe        ispis na ekran

    :  Ispis na ekran:

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

Opisi

i 1

i 1

i 1

 

i 2

i 2

i 2

 

i 3

i 3

i 3

 

i 4

i 4

i 4

 

i 5

i 5

i 5

 

 

4.5.2. Ispisati na ekran prvih 5 prirodnih brojeva unazad.

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

Opisi

 

i := 5;

i := 5;

Početni uslovi

FOR i := 5 DOWNTO 1 DO

WHILE i >= 1 DO

REPEAT

Početak petlje

  BEGIN

  BEGIN

 

 

    Writeln(’i ’,i);

    Writeln(’i ’,i);

  Writeln(’i ’,i);

Ispis na ekran

 

    i := i - 1;

  i := i - 1;

Napredovanje kroz petlju

  END;

  END;

UNTIL  i < 1

Kraj petlje

N a p o m e n a:  
    plavo          varijable, 
   crveno        novo u odnosu na prethodni program,
   smeđe        ispis na ekran

      :  Ispis na ekran:

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

Opisi

i 5

i 5

i 5

 

i 4

i 4

i 4

 

i 3

i 3

i 3

 

i 2

i 2

i 2

 

i 1

i 1

i 1

 

 

4.5.3.  Ispisati prvih n prirodnih brojeva na ekran.

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

Opisi

 

i := 1;

i := 1;

Početni uslovi

FOR i := 1 TO n DO

WHILE i <= n DO

REPEAT

Početak petlje

  BEGIN

  BEGIN

 

 

    Writeln(’i ’,i);

    Writeln(’i ’,i);

  Writeln(’i ’,i);

Ispis na ekran

 

    i := i + 1;

  i := i + 1;

Napredovanje kroz petlju

  END;

  END;

UNTIL  i > n

Kraj petlje

N a p o m e n a:  
    plavo         
varijable, 
   crveno        novo u odnosu na prethodni program,
   smeđe        ispis na ekran

4.5.4.  Ispisati na ekran prirodne brojeve od k do n.

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

Opisi

 

i := k;

i := k;

Početni uslovi

FOR i := k TO n DO

WHILE i <= n DO

REPEAT

Početak petlje

  BEGIN

  BEGIN

 

 

    Writeln(’i ’,i);

    Writeln(’i ’,i);

  Writeln(’i ’,i);

Ispis na ekran

 

    i := i + 1;

  i := i + 1;

Napredovanje kroz petlju

  END;

  END;

UNTIL  i > n

Kraj petlje

Index