8.2..Napisati program za ispis brojeva od 1 do n WHILE petljom.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednosti varijable n do koje se izvodi ispis. Kontrolnoj varijabli i se pridružuje vrijednost jedan i ispisuje na ekran.  Uvećava se vrijednost varijable i za  (i+1=1+1=2). Vrijednost se ispisuje na ekran. Ponovo se uvećava vrijednost kontrolne varijable i za jedan (i+1=2+1=3). Poslije ispisa kontrolne varijable ponavlja se uvećanje i ispis, sve dok kontrolna varijabla i ne primi vrijednost veću od n.

Listing programa:

# 08211001
print("1 do n")
n = int(input("Do broja "))

i=1          # pocetna vrijednost
while i <= n:     # dok je i <= n - ponavljaj
  print("i =", i)  # ispis broja na ekran
  i = i + 1     # slijedeca vrijednost kontrolne varijable i  

Ispis na ekranu:

Index