8.2.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD a = 0 u naredbi IF unutar FOR petlje.

# 08211027
print("suma brojeva")
print("suma djeljivih sa a od k do n")

k = int(input("Unesite broj k = "))
n = int(input("Unesite broj n = "))
a = int(input("Unesite broj a = "))
   
s=0  # suma s=0 
  
i=k           # pocetna vrijednost
while i <= n:      # dok je i <= n - pocetak petlje
  if i % a == 0:    # i djeljivo sa a?
    s = s + i     # suma do broja i, # s = s + i
  i = i + 1      # slijedeca vrijednost kontrolne varijable i
print("Suma =", s)    # suma s   

Ispis na ekranu:

Index