8.2.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

# 08211043
# Ispis prirodnih brojeva od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3
 
print("Djeljivi sa 3 od 1 do 5")
i=1             # pocetna vrijednost kontrolne varijable i = 1   
while i <= 5:        # dok je i <= 5 ponavljaj - pocetak petlje
  if i % 3 == 0:     # provjera da li je broj djeljiv sa 3 
    print(i, end=' ')  # ispis djeljivog sa 3
  i = i + 1        # slijedeca vrijednost kontrolne varijable i

Ispis na ekranu:

Index