8.2.. Izrańćunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3.

Listing programa:

# 08212024 suma od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3
print("Sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3")

n = int(input("Unesite broj n = "))

s=0           # pocetna vrijednost sume
   
i=1           # pocetna vrijednost kontrolne varijable i
while i <= n:      # dok je i <= n - pocetak petlje
  if i % 3 != 0:    # i nije djeljivo sa 3?
  	s = s + i    # nova vrijednost sume
  i = i + 1      # sljedeca vrijednost kontrolne varijable i

print("Suma je : ",s) 

Ispis na ekranu:

Index