8.2.. Izrańćunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

# 08212029 
# Suma prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 3
print("Suma djeljivih sa 3 od k do n")

k = int(input("Od broj = "))
n = int(input("Do broj = "))

s=0           # pocetna vrijednost sume
   
i=k           # pocetna vrijednost kontrolne varijable i
while i <= n:      # dok je i <= n - pocetak petlje
  if i % 3 == 0:    # i djeljivo sa 3? 
  	s = s + i    # nova vrijednost sume
  i = i + 1      # sljedeca vrijednost kontrolne varijable i

print("Suma je :",s)

Ispis na ekranu:

Index