8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.

Listing programa:


# 08212031
# Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.
print("suma prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7")
 
k = int(input("Unesite broj k = "))
n = int(input("Unesite broj n = "))
    
s=0           # suma s=0 
  
i=k           # pocetna vrijednost i=1 
while i <= n:      # dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje
  if i % 7 == 0:    # provjera da li je broj djeljiv sa 7 
    s = s + i    # nova vrijednost sume
  i = i + 1      # sljedeca vrijednost kontrolne varijable i
  
print("Suma = ", s)   # suma s 

Ispis na ekranu:

Index