Na času se razgovaralo o sl temama koje su usko vezane za rad sa slikama u QuarkXpressu:

 

-          Okviri (Box)

-          Putanje (Path)

-          Format

-          Autorizacija

-          Uklapanje i prikupljanje slika

-          Uvoženje (Get picture)

-          Kontrola grešaka

-          Okretanje slika (Flip)

-          Negativi

-          Opcije: data, output, Overprint EPS black, full TIFF

-          Snimanje strana kao slika

-          Rad sa slikom

-          Prikaz na monitoru

 

 

1.              Ponovljeno je da QXpress radi sa objektima tako što ih obrađuje unutar okvira. Prikazane su vrste okvira koje možemo koristiti prilikom pripreme kao i neki detalji koji mogu biti korisni prilikom izrade okvira (npr.: pritisnut taster shift dok iscrtavamo okvir čini stranice pravougaonika koji crtamo jednakim pa nastaje pravilan kvadrat, dok prilikom korištenja alata za crtanje elipse daje pravilnu kružnicu). Treba razlikovati rad sa okvirima i rad sa sadržajem okvira. Još jednom je prikazano uvođenje slike u izabrani okvir.

2.              Pod 2. se diskutovalo o razlikama koje su primjetne nakon što materijal koji će biti štampan postane dio dokumenta odnosno materijal biva samo linkovan do dokumenta. Ovdje su naznačene prednosti i mane ovih načina i rečeno je da jedna od korisnih tehnika u slučaju da se materijal samo linkuje jeste držanje cijelokupnog materijala u jednom direktorijumu.

3.              U ovom dijelu predavanja su obrađene neke od karakteristika formata koji se mogu uvesti u QXpress. To su:

 

-          BMP (Windows bitmap ili windowsova bitmapa); rasterski format popularan u neprofesionalnim programima

-          CT (Continious tone ili kontinualni ton); jedna od varijanti TIFF formata, popularan kod sistema za retuširanje fotografija

-          DCS (Document colour separation); EPS varijanta koje snima u CMYK-u tj. sastoji se iz pet datoteka, po jedna za svaku boju i peta koja opisuje prikaz slike i uputstvo za kombinovanje boja

-          EPS (Encapsulated post script ili kapsulirani post skript); originalan Illustrator-ov format koji je štamparski standard i primjenjuju ga FreeHand, Illustrator, CorelDraw i dr.

-          GIF (Graphic interchange format ili grafički format za razmijenu); rasterski format koji je kompresovan, veoma popularan za rad koji treba da bude objavljen na Webu

-          JPEG (Joint photographers expert group ili grupa sturčnjaka za fotografiju); rasterski format sa veoma velikim stepenom kompresije podataka omogućava smanjivanje veličine datoteke slike ali i osjetan pad kvalitete gdje se detalji slike gube

-          MacPaint; format koji se više ne koristi jer podržava samo crno-bijele slike, Windows ga nema

-          PCX (PC paintbrush); format koji je nastao prije Windowsa, korišten je na PC računaraima dok ga nije naslijedio TIFF

-          Photo CD; Eastman Kodak-ov format koji omogućuje smještanje velikog broja slika na CD

-          TIFF (Tagged Image file format); najpopularnji rasterski format, ujedno standard za mnoge skenere i programe za obradu fotografija jer podržava 24-bitne slike.

-          WMF (Windows metafile); format Windows-ovog sistema

 

4.              Razgovarali smo o autorizaciji i autorskim pravima, te o odmjerenosti i estetskim vrijednostima pripremljenog materijala.

5.              Objasnili smo termin Quark PostScript Error Handler tj. aplikacija koja pomaže da otkrijemo šta stvara probleme prilikom štampanja na PostScript štampačima.

6.              Page flip i Negative su opcije koje se koriste nakon dogovora sa štamparijom koja će štampati jednom pripremljen materijal. Prva opcija štampa materijal kao da je ovaj okrenut u ogledalu, sa sl. mogućnostima: horizontalno okretanje, vertikalno okretanje i horizontalno&vertikalno okretanje materijala. Ovi parametri omogućavaju grfičkom studiju da način štampanje prilagodi pojedinim mašinama i njihovim potrebama. Negative opcija se koristi kada grafički studio ima osvjetljivvač koji opet ima opciju štampanja pozitiva i negativa.

7.              Opcija Output daje mogućnost štampanja slika u tri moda: Normal, LowRes ili Rough. Normal znači da se slike štampaju normalno, LowRes ih štampa u rezoluciji ekrana a Rough ih ne štampa. Korisna opcija za već pripremljen materijal koji potom treba pregledati a sam raspored i tekst su bitniji od samih slika pa ovaj način štedi vrijeme.

8.              Data opcija je još jedna koju treba odrediti da se ispoštuju zahtjevi štamparske kuće. Binary zanči manje datoteke, brže štampanje ali nema mogućnosti naknadnih izmjena, ASCII su veće datoteke, sporije štampanje i moguće naknadne izmjene i Clean 8-bit je vrsta kombinacije predhodne dvije opcije.

9.              Snimanje stranice kao slike omogućuje da bez naknadnih promjena postavki i rasporeda prikažemo pripremljene stranice kao skalabilne slike – korisno kod npr. prikazivanja naslovnih stranica predhodnih brojeva nekog magazina kao reklame za taj magazin gdje bi u suprotnom trebalo iznova pripremati izgled i odnose parametara na toj stranici, zavisno o toga koliko manja ili veća slika treba da bude u odnosu na originalnu veličinu stranice koja je već pripremljena.

10.           Rad sa slikom je već bio demonstriran prilikom prikazivanja rada u QXpressu uopšte, a ovaj put smo probali neke od prečica na tastaturi poput shift+ctrl+alt+f koja sliku razvlači do ivica zadanog okvira zadržavajući pritom proporcije slike. Naznačeno je da se alati za rad sa okvirom nalaze na lijevoj strani palete Modify dok se alati za rad sa sadržajem nalaze na njenoj desnoj strani. Pokazali smo da promjena parametara može biti izvedena zasebno za okvir i za sliku gdje je moguće npr. rotirati sliku unutar okvira dok mijenjamo oblik okvira koji ne rotira (opcije rotate za sliku i skew za okvir).

11.           Govorili smo i o načinu na koji monitor prikazuje sliku u RGB modu i kako ona nastaje te o promjeni nekih kavliteta boje kada ona biva odštampana na papiru, predstavljena u CMYK kombinaciji. Napomenuli smo i to da je teško odrediti patentiranu boju poput Pantone ili Hexachrome boje i predstaviti je bojom iz CMYK palete dovoljno vijerno.