ELEMENTI WINDOWS-a
 
IKONA /ICON/
 

Ikona dokumenta /DOCUMENT ICON/
Ikona dokumenta /PROGRAM ICON/
Ikona foldera / FOLDER ICON/
Ikona ure|aja / DEVICE ICON/
Ikona pre~ice / SHORTCUT ICON/